NÁVRH PROJEKTU "Dokumentace kulturního a společenského dědictví Slezska"

1. Informace o žadateli
Název žádající organizace:MONUMENTI o.p.s.
Právní forma:obecně prospěšná společnost
Sídlo:Jeseník, Lipovská 633, PSČ 79001
www adresa:www.monumenti.cz
Telefon:+420 584 411 620
Fax:+420 584 411 280
Email:monumenti@monumenti.cz
Odpovědná osoba
za realizaci projektu:
Ing. Petr Strohalm
Hlavní oblasti činnosti
organizace:
aktivity pro zachování kulturního a společenského dědictví, především pak drobných stavebních památek a artefaktů dokumentujících historii života, a související vyhledávací, dokumentační, publikační, osvětové, fundraisingové, apod. aktivity včetně přípravy a řízení projektu a zajišťování obnovy a údržby památek
2. Informace o Německé partnerské organizaci
Název žádající organizace:Burgerzentrum Karben
Právní forma:Burgerzentrum
Sídlo:Rathausplatz 1, D - 61184 Karben
www adresa:www.karben.de
Telefon:+496 039 489 01
Fax:
Email:stadtpunkt@karben.de
Odpovědná osoba
za realizaci projektu:
Suzane Schubert
Hlavní oblasti činnosti
organizace:
Partnerstadt Jagerndorf
3. Popis projektu: "Dokumentace kulturního a společenského dědictví Slezska"
Úvod: projekt je součástí komplexního vícecílového programu "Cesta ke kořenům", připraveného na principech "partnerství pro rozvoj", probíhajícího pod patronací Mikroregionu Jesenicko. Opakovaným odsunem obyvatel Slezska došlo k přetrhání vazeb, kořenů a tradic obyvatelstva. Společné poznávání a obnova kulturního a společenského dědictví je cestou k odstraňování historických bariér, přípravou na "Evropu bez hranic" a přispívá také k vytváření pocitu sounáležitosti obyvatel s územím.

Cíl projektu: spoluprací nejen německých a českých osob (právnických i fyzických) zdokumentovat vzpomínky na historicky a společensky významná místa a památky ve Slezsku, stanovit prioritní z nich pro obnovu a připravit plán jejich oživení na principech partnerství.

Postup řešení: Na pracovních seminářích a následně v terénu zjistit názory a priority pro obnovu a označení památných míst. Pracovní skupiny složené z rodáků, pamětníků ze SRN, odborníků (z řad historiků, památkářů a kameníků aj.), občanů - mládeže (navazuje projekt ZČ HB Ještěr), odborné veřejnosti a zástupců samospráv. označí prioritní památná místa v jimi zvolených oblastech. Zdokumentují současný stav a vypracují návrh na obnovu včetně potřeby finančních prostředků. Každá památka obdrží certifikát (pořadové číslo, název, finanční potřebu). Následně (návazný projekt) proběhnou etapy zajištění prostředků (s účastí veřejnosti), přípravy a realizace obnovy a vlastní rekonstrukce. Po oživení památky certifikát obdrží dárci.

Časový harmonogram:
Podíl německého partnera na projektu: Předávání informací o projektu v krajanských spolcích v SRN, vytypování a pozvání pamětníků ze SRN, podíl na dokumentační činnosti v pracovních skupinách, seznámení s historii památných míst, seznámení s původními tradicemi a životem obyvatelstva.

Výsledky a výstupy projektu: Na třech pracovních seminářích bude označeno cca 25 památných míst, které se váží k historii a tradicím života ve Slezsku a připraven plán jejich obnovy. Dalším výstupem bude dopad na účastníky seminářů (80-100účastníků), kde dojde k oboustranné informovanosti o historii a tradicích ve Slezsku a prostřednictvím medií na společnost. Tento projekt je rovněž nezbytnou přípravou pro návazné projekty vlastní obnovy, s dalších výstupů a dopadů (vč. pracovních příležitostí v této oblasti s vysokou nezaměstnaností) .